Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

General Terms and Conditions

Ogólne warunki handlowe na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Fast Lane

1. Rejestracja

1.2. Otrzymają Państwo od nas pisemne potwierdzenie rejestracji, zawierające szczegółowe informacje na temat kursu, na który się Państwo zarejestrowali (miejsce, data i godzina wydarzenia) nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

1.3 Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, jeśli liczba potwierdzonych rejestracji jest niewystarczająca.

2. Opłaty za szkolenia Wszystkie ceny są cenami netto i podlegają podatkowi od wartości dodanej lub innym stosownym podatkom krajowym w kraju, w którym kurs jest prowadzony. Obowiązuje nasz aktualny wykaz cen; po opublikowaniu nowego wykazu obowiązują nowe ceny. Ceny szkoleń obejmują korzystanie z systemów szkoleniowych, napojów i/lub lunchu.

3. Anulowania

3.1. Anulowanie rezerwacji należy złożyć w formie papierowej i/lub elektronicznej.

3.2. Opłaty za anulowanie rezerwacji nie będą naliczane po otrzymaniu powiadomienia o anulowaniu rezerwacji na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Jeśli otrzymamy zawiadomienie o rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, należy uiścić opłatę za rezygnację w wysokości 50% kosztów szkolenia. Po tym czasie obciążymy uczestnika pełną opłata za anulowanie rezerwacji. Można wymienić osobę, zastępcę na szkolenie zamiast całkowicie odwołać udział w szkoleniu. Wyjątki: Wyjątek stanowią kursy Cisco Advanced Services i VMware (lub inne kursy specjalne): pełna opłata za kurs musi zostać uiszczona na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym czasie nie ma możliwości rezygnacji z kursu.

3.3. W przypadku odwołania przez nas kursu z powodu siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności (np. w razie wypadku lub choroby instruktora), odpowiedzialność firmy Fast Lane ogranicza się do zwrotu kosztów szkolenia uczestnikom, którzy przybyli na miejsce szkolenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za koszty podróży i zakwaterowania.

4. Warunki płatności

Podane ceny podlegają ustawowemu podatkowi od sprzedaży i są płatne natychmiast bez potrąceń po otrzymaniu faktury. Płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem bankowym Fast Lane jest uprawniona do naliczania odsetek w wysokości 3% miesięcznie od zaległych płatności w okresie od dnia wymagalności płatności do dnia otrzymania płatności w pełnej wysokości.

5. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do tłumaczenia, przedruku i kopiowania dokumentów szkoleniowych i ich części. Przetwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub publiczne udostępnianie dokumentów szkoleniowych w całości lub w części w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, kserokopiowania, fotografowania, nagrywania lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Dotyczy to w szczególności wykorzystania tych materiałów do celów szkoleniowych.

6. Odpowiedzialność

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za roszczenia wobec Fast Lane lub jego podwykonawców, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody wtórne, niezależnie od podstawy prawnej, takie jak przerwanie lub wstrzymanie działalności, utrata zysków, utrata danych itp. Fast Lane nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które klient przywiezie na kurs.

7. Prywatność

Polityka prywatności