Szkolenia online w formie zdalnej,
e-learning i więcej

Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Date: 1 Marzec 2018
Osoba odpowiedzialna

Nazwa: Fast Lane Poland Sp. z o.o.
Ulica: Gwiaździsta 19
Kod pocztowy, miasto, kraj : 01-651Warszawa,Polska
Dyrektor zarządzający: Joanna Łuksza
Numer telefonu: +48 22 639 25 42
Adres e-mail: info@fastlane.pl

Spis treści:

1) Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych i podstawach prawnych
2) Środki bezpieczeństwa
3) Ujawnianie danych stronom trzecim i zewnętrznym dostawcom usług.
4) Świadczenie usług kontraktowych
5) Nawiązanie kontaktu
6) Gromadzenie danych dostępu i plików dziennika
7) Pliki cookie i pomiar zasięgu
8-9) Usługi Google
10-11) Usługi portali społecznościowych
12) Biuletyn informacyjny
13) Integracja usług i treści osób trzecich
14) Prawa użytkowników
15) Usuwanie danych
16) Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych
17) Prawo sprzeciwu

1. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych i podstawach prawnych

a. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie "ofertą online" lub "stroną internetową"). Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie bez względu na domeny, systemy, platformy i urządzenia końcowe (np. desktop lub telefon komórkowy), na których realizowana jest oferta online.

b. Używane terminy, takie jak "dane osobowe" lub "przetwarzanie", odnoszą się do definicji w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

c. Dane osobowe użytkowników przetwarzane w ramach oferty internetowej obejmują dane inwentaryzacyjne (np. imiona i nazwiska oraz adresy klientów), dane kontraktowe (np. wykorzystywane usługi, nazwiska agentów, informacje o płatnościach), dane użytkowe (np. strony internetowe odwiedzane w ramach naszej oferty internetowej, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące zawartości (np. wpisy w formularzu kontaktowym), a także dane dotyczące składania podań o pracę.

d. Termin "użytkownik" obejmuje wszystkie kategorie osób, których dane dotyczą. Są to nasi partnerzy biznesowi, klienci, potencjalni klienci, osoby ubiegające się o pracę i inni odwiedzający naszą ofertę online. Użyte terminy, takie jak "użytkownik", należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

e. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane użytkownika będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zostanie uzyskana zgoda prawna. Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie danych jest konieczne do świadczenia naszych usług kontraktowych (np. przetwarzanie zamówień), jak również usług online, lub jest wymagane przez prawo, jeśli użytkownik wyraził zgodę lub jeśli nasze uzasadnione interesy (np. interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu i bezpieczeństwie naszych usług online w zakresie Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR, w szczególności do pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych, gromadzenia danych o dostępie i korzystania z usług osób trzecich.

f. Zwracamy uwagę, że podstawą prawną zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 GDPR, podstawą prawną przetwarzania do celów realizacji naszych usług i realizacji działań kontraktowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR.

2. Środki bezpieczeństwa

a. Organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa traktujemy poważnie, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi. Ma to na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych, a tym samym ochronę przetwarzanych danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

b. Środki bezpieczeństwa obejmują szyfrowaną transmisję danych między przeglądarką a naszymi serwerami.

3. Ujawnianie danych stronom trzecim

a. Dane będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy na przykład jest to konieczne do celów umownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR lub na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR na temat gospodarczych i efektywnych operacji gospodarczych.

b. W przypadku korzystania z usług podwykonawców, podejmujemy odpowiednie środki ostrożności prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

c. Jeżeli w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych stosowane są narzędzia lub inne środki pochodzące od zewnętrznych dostawców (zwanych dalej łącznie "dostawcami zewnętrznymi"), a ich siedziba znajduje się w państwie trzecim, należy założyć, że dane są przekazywane do państwa, w którym dostawca ten ma swoją siedzibę. Za państwa trzecie uważa się państwa, w których PKBR nie ma bezpośredniego zastosowania, tj. zasadniczo państwa spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do państw trzecich ma miejsce, jeżeli istnieje odpowiedni poziom ochrony danych, zgoda użytkownika lub inne pozwolenie prawne.

4. Wykonywanie usług kontraktowych

a. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane kontraktowe (np. wykorzystywane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach) w celu realizacji naszych zobowiązań i usług kontraktowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR.

b. Użytkownicy mogą zdecydować się na utworzenie własnego konta użytkownika, w szczególności do przeglądania swoich zamówień. Podczas procesu rejestracji, wymagane informacje zostaną przekazane użytkownikowi. Konta użytkowników nie są upubliczniane i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. W przypadku zamknięcia konta przez użytkownika, jego dane zostaną usunięte, z zastrzeżeniem ich przechowywania w celach handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy, jeśli wypowiedział umowę. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w czasie trwania umowy.

5. Nawiązanie kontaktu

a. W przypadku kontaktu z nami (za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej), dane użytkownika są przetwarzane w celu przeprowadzenia zapytania i jego rozpatrzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR.

b. Dane użytkownika mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM").

c. Korzystamy z wewnętrznego systemu CRM, opracowanego przez Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH, opartego na naszych uzasadnionych interesach.

6. Gromadzenie danych dostępu i plików dziennika

a. Gromadzimy dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w zakresie Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Odbywa się to za pośrednictwem naszych serwerów w naszych bezpiecznych centrach danych. Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz wnioskującego dostawcę.

b. Informacje o pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie siedem dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, które są wymagane do dalszego przechowywania, do celów przeglądowych lub dowodowych, nie są usuwane do czasu wyjaśnienia danego incydentu.

7. Pliki cookie i pomiar zasięgu

a. Pliki cookie to informacje przekazywane z naszych serwerów internetowych lub innych serwerów internetowych do przeglądarki internetowej użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania.

b. Użytkownicy będą informowani o stosowaniu plików cookie w ramach niniejszej deklaracji ochrony danych.

c. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerze, są proszeni o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych.

d. Użytkownik może zrezygnować z cookies do pomiaru zasięgu i celów reklamowych poprzez stronę dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo poprzez stronę internetową Stanów Zjednoczonych (http://www.aboutads.info/choices) lub stronę europejską (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

8. Google Analytics

a. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) Google Analytics, usługa analizy internetowej Google Inc. "("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

b. Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

c. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online dla naszych użytkowników. Google będzie tworzyć raporty i dostarczać nam informacji na temat innych usług związanych z ofertą online, które mogą być interesujące dla użytkownika. d. Z przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowników.

e. Google Analytics używamy do wyświetlania reklam umieszczanych przez Google i jej partnerów (tzw. "remarketing" lub "Google Analytics Audiences") tylko tym użytkownikom, którzy zainteresowali się naszą ofertą online lub którzy mają pewne cechy, np. zainteresowanie niektórymi tematami lub produktami, które są określone przez odwiedzane strony internetowe.

f. Google Analytics używamy tylko z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google zmniejszy adres IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

g. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

h. Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google oraz możliwych ustawień i zastrzeżeń można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Korzystanie z danych przez Google przy korzystaniu z witryn i aplikacji naszych partnerów"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Korzystanie z danych do celów reklamowych"), http://www.google.de/settings/ads ("Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam").

9. Usługi Google-Re/Marketing-Service

a. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) usług marketingu i ponownego marketingu ("Google Marketing Services" w skrócie "Google Marketing Services") świadczonych przez Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

b. Google posiada certyfikat zgodności z Umową o Ochronie Tarczy Prywatności i w związku z tym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

c. Usługi marketingowe Google pozwalają nam kierować reklamy do aktywnych użytkowników, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownik widzi reklamę produktu(-ów), którym(-i) był(byli) zainteresowany(-i) na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio wykonuje kod i znaczniki (niewidoczne grafiki lub kody, znane również jako "web beacons") marketingowe (niewidoczne znaczniki web beacon) są zintegrowane z witryną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, double-click.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym zaznacza się, na które strony użytkownik odwiedza, jakie treści przeglądał i jakie oferty kliknęły w interesujący go sposób, ponadto informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin oraz informacje dotyczące korzystania z oferty online. Zapisywany jest również adres IP użytkownika, przy czym w ramach Google Analytics adres IP jest skracany na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest całkowicie przesyłany do serwera Google w USA, gdzie jest następnie skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Powyższe informacje mogą być również łączone przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedza inne strony internetowe, reklamy są dostosowane do jego zainteresowań.

d. Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład nazw lub adresów e-mail użytkowników, lecz przetwarza odpowiednie dane cookie związane z pseudonimowymi profilami użytkowników. Oznacza to, z punktu widzenia Google, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej możliwej do zidentyfikowania osoby, ale dla właściciela plików cookie, niezależnie od tego, kto jest tym użytkownikiem plików cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zbierane przez usługi marketingowe Google są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

e. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google w celach marketingowych można znaleźć na stronie przeglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads, oświadczenie Google o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

f. Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się reklamie opartej na odsetkach w usługach marketingowych Google, mogą Państwo skorzystać z opcji ustawień i rezygnacji oferowanych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences.

10. Facebook Social Plugins

a. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR). Social Plugins ("wtyczki") portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy wideo, grafiki lub teksty) i są oznaczone jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce, określenia "like", "lubię" lub "kciuk/i w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Lista i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook Social Plugins są dostępne pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

b. Facebook posiada certyfikat zgodności z Porozumieniem o Ochronie Tarczy Prywatności (Privacy Shield Agreement), a tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

c. Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Przetworzone dane mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.

d. Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę na swoim koncie na Facebooku. Podczas interakcji z wtyczkami, takimi jak naciśnięcie przycisku Lubię to lub zamieszczenie komentarza, informacje są wysyłane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania jego adresu IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

e. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, a także odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebook'u: https://www.facebook.com/about/privacy/.

f. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia dotyczące wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

11. Facebook, publiczność niestandardowa i usługi marketingowe na Facebooku

a. Ze względu na nasze uzasadnione zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online i w tym celu tak zwany "piksel na Facebooku" (Facebook pixel) w portalu społecznościowym Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeśli użytkownik ma siedzibę w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), jest używany w ramach oferty.

b. Facebook posiada certyfikat zgodności z Porozumieniem o Ochronie Tarczy Prywatności (Privacy Shield Agreement), a tym samym daje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

c. Dzięki pikselowi Facebooka, Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tzw. "reklamy na Facebooku"). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku tylko dla użytkowników Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają pewne funkcje (np. zainteresowania niektórymi tematami lub produktami, które są określone przez odwiedzane strony internetowe), które przekazujemy na Facebooku (tzw. "niestandardowe grupy odbiorców"). Chcemy również korzystać z piksela Facebooka, aby mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku spełniają potencjalne zainteresowanie użytkowników i nie są uciążliwe. Piksel Facebooka pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. "konwersja").

d. Piksel Facebooka jest integrowany bezpośrednio przez Facebooka, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i może przechowywać tzw. cookie, tj. mały plik, na Twoim urządzeniu. Jeśli po zalogowaniu zalogujesz się na Facebooku lub odwiedzisz go po zalogowaniu, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Dane zbierane na Państwa temat są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Jednakże Facebook przechowuje i przetwarza dane w taki sposób, że połączenie z odpowiednim profilem użytkownika jest możliwe i może być wykorzystywane przez Facebook, jak również do własnych badań rynku i celów reklamowych. Jeśli wysyłamy dane do Facebooka w celu dopasowania, są one lokalnie szyfrowane przez przeglądarkę, a dopiero potem przesyłane do Facebooka za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu porównania z danymi, które są w równym stopniu zaszyfrowane przez Facebook.

e. Facebook przetwarza te dane zgodnie z Polityką Wykorzystania Danych Facebooka. W związku z tym ogólne informacje na temat prezentacji reklam na Facebooku można znaleźć w Polityce wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat piksela Facebooka i jego działania, odwiedź sekcję Pomoc na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

f. Możesz sprzeciwić się zbieraniu przez piksel Facebooka i wykorzystaniu swoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić rodzaje reklam, które widzisz na Facebooku, możesz odwiedzić stronę utworzoną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamowych opartych na używaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

g. Aby zapobiec zbieraniu informacji przez piksel Facebook na naszej stronie internetowej, kliknij na poniższy link: Uwaga (Facebook Opt-Out Note): Po kliknięciu łącza na urządzeniu zapisywany jest cookie rezygnacji. Jeśli usuniesz pliki cookie z tej przeglądarki, musisz ponownie kliknąć łącze. Ponadto rezygnacja obowiązuje tylko w przeglądarce, z której korzystasz i tylko w naszej domenie internetowej, w której kliknięto link.

h. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw wobec stosowania plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych poprzez stronę dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej (http://optout.networkadvertising.org/), a dodatkowo poprzez stronę internetową USA (http://www.aboutads.info/choices) lub stronę europejską (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

12. Biuletyn informacyjny

a. Poniższe informacje informują o treści naszych biuletynów, procesie rejestracji, wysyłce, procedurze oceny statystycznej i prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera(-ów) zgadzasz się na odbiór i opisane procedury.

b. Treść biuletynu(-ów): Newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "newsletterami") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy (odbiorców) lub za zgodą prawną. Jeżeli treść biuletynu jest szczegółowo opisana w ramach rejestracji, to opisuje zakres zgody użytkownika. Ponadto, nasze biuletyny zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i aktualizacjach biznesowych.

c. Podwójne logowanie i logowanie: Subskrypcja naszego newslettera odbywa się w trybie podwójnego logowania. W ramach tej rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zalogować się za pomocą innych adresów e-mail. Zapisy na newsletter są rejestrowane, aby móc udowodnić, że proces rejestracji jest zgodny z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie loginu, czasu potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany danych zapisanych u dostawcy usług spedycyjnych są również rejestrowane.

d. Dostawca usług spedycyjnych: Newsletter jest wysyłany przez Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone, zwanego dalej "Dostawcą Usług Wysyłkowych". Polityka prywatności przedsiębiorstwa żeglugowego jest dostępna pod adresem: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. Amazon Web Services, Inc. jest certyfikowana na podstawie umowy o Ochronie Tarczy Prywatności (Privacy Shield Agreement) i w ten sposób oferuje gwarancję zgodności z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAAA4&status=Active).

e. Wiarygodne: Aby zapisać się do newslettera, po prostu wpisz swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu osobistego skontaktowania się z daną osobą.

f. web-beacon", czyli plik w rozmiarze pikseli, który jest pobierany z serwera firmy wysyłkowej po otwarciu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalenia usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich odczytywanie w oparciu o ich lokalizację (którą można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Z przyczyn technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Nie jest jednak naszym zamiarem, ani zamiarem dostawcy usług spedycyjnych, obserwowanie indywidualnych użytkowników. Oceny pomagają nam w znacznie większym stopniu rozpoznać zwyczaje czytelnicze naszych użytkowników i odpowiednio dostosować nasze treści lub wysyłać różne treści w zależności od ich zainteresowań.

g. Korzystanie z usług dostawcy usług (service provider), przeprowadzanie badań statystycznych, analiz i procedur rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. Jesteśmy zainteresowani korzystaniem z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynu, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom naszych odbiorców.

h. Anulowanie/Wycofanie - W każdej chwili możesz anulować otrzymanie naszego biuletynu, tzn. cofnąć swoją zgodę. Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na wysyłkę przez dostawcę usług usług oraz analiza statystyczna. Odrębne odwołanie wysyłki przez dostawcę usług usług lub analiza statystyczna jest niestety niemożliwa. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu. W przypadku, gdy użytkownicy zapisali się tylko na newsletter i zrezygnowali z jego otrzymywania, ich dane osobowe zostaną usunięte.

13. Integracja usług i treści świadczonych przez strony trzecie

a. W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub ofert usług osób trzecich (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f. PKBR) na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu zintegrowania ich treści i usług, np. filmów wideo lub czcionek (zwanych dalej "treścią").

b. Zakłada to zawsze, że zewnętrzni dostawcy tych treści odbierają adres IP użytkowników, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. Do wyświetlenia tej zawartości wymagany jest zatem adres IP. Dokładamy wszelkich starań, aby nie wykorzystywać zawartości strony internetowej, której dostawca może wykorzystać adres IP użytkownika do innych celów niż transfer zawartości. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, znane również jako "web beacon") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe" mogą być używane do analizy informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także mogą być z nimi powiązane. c. Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich zawartości, wraz z linkami do ich deklaracji o ochronie danych osobowych, które zawierają dalsze informacje o przetwarzaniu danych i, w niektórych przypadkach, o których już tu wspomniano, o możliwości wyrażenia sprzeciwu (tzw. klauzula "opt-out"):

Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych osób trzecich (np. PayPal), zastosowanie mają zasady i warunki oraz dane dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich osób trzecich, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. Czcionki zewnętrzne Google, Inc, https://www.google.com/fonts ("Czcionki Google"). "). Integracja czcionek Google odbywa się za pośrednictwem połączenia serwerowego z Google (zazwyczaj w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Mapy usługi "Google Maps" udostępnianej przez Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Filmy wideo z platformy YouTube innych dostawców Google Inc. 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane z naszą ofertą online. Funkcje te zapewnia Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem Twittera i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane do Twittera. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Polityka Prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy extern. Ustawienia prywatności Twittera można zmienić w ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settins.
Na tej stronie internetowej administrator danych zintegrował komponenty AddThis. AddThis jest tak zwanym dostawcą zakładek. Usługa umożliwia uproszczone zakładanie zakładek na stronach internetowych za pomocą przycisków. Po najechaniu myszką na komponent AddThis lub kliknięciu na niego zostanie wyświetlona lista usług tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest obsługiwany przez AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, USA. AddThis wyświetla spersonalizowaną i opartą na odsetkach reklamę na podstawie plików cookie ustawionych przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowania użytkowników systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba. Cookie przechowuje wizyty na stronach internetowych pochodzących z systemu komputerowego. Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby AddThis umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość stałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu zainteresowana osoba musi nacisnąć przycisk rezygnacji pod adresem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, na którym znajduje się plik cookie rezygnacji. Pliki cookie dotyczące rezygnacji, które zostały zapisane w sprzeciwie, są przechowywane w systemie informatycznym wykorzystywanym przez zainteresowaną osobę. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu.

14. Prawa użytkowników

a. Użytkownicy mają prawo, na żądanie i bezpłatnie, do otrzymania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na ich temat.

b. b. Ponadto użytkownicy mają prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania i usuwania ich danych osobowych, w stosownych przypadkach, do dochodzenia swoich praw do możliwości przenoszenia danych oraz, w przypadku założenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

c. Podobnie użytkownicy mogą w każdej chwili cofnąć zgodę.

15. Usuwanie danych

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne zgodnie z ich przeznaczeniem i nie ma prawnego obowiązku przechowywania ich w bezpiecznym miejscu. Jeżeli dane użytkownika nie zostaną usunięte, ponieważ jest to konieczne do celów zgodnych z prawem, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

16. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

a. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania się do zmienionych okoliczności prawnych lub w przypadku zmiany serwisu lub procedury przetwarzania danych. Ma to jednak zastosowanie jedynie w odniesieniu do deklaracji dotyczących przetwarzania danych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia o stosunku umownym z użytkownikami, zmiany będą wprowadzane wyłącznie za zgodą użytkownika.

b. Użytkownicy są proszeni o regularne informowanie się o treści oświadczenia o ochronie danych.

17. Prawo sprzeciwu

Użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się jakiemukolwiek przyszłemu przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi. Sprzeciw może zostać wniesiony w odniesieniu do przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.